Text Size

rotary sukhumvit

โรตารี เปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดี

This is rotary

โรตารีเปิดโอกาสให้ท่านมอบสิ่งดีๆคืนสู่ชุมชนโดยท่านตระหนักในใจว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งเป็นผู้ให้ใหญ่ที่สุดในโลก คุณลักษณะเด่นของโรตารีทั่วโลกประการหนึ่ง คือการมีมิตรภาพที่เข้มแข็งในหมู่ดรแทเรียน และการมีโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีคุณค่าในชุมชนระดับท้องถิ่น และระดับโลก

Chang the World

ทำดี ให้โลกใบนี้

โรตารีเน้นบำเพ็ญประโยชน์ 6 แนวทาง 1.สันติภาพและการขจัดความขัดแย้ง 2.การป้องกันและรักษาโรค 3.น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 4.สุขภาพแม่และเด็ก 5.การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ 6. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ท่านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้ ขอเชิญมาร่วมบำเพ็ญประโยขน์กับเรา

Doing Good